Štatút súťaže „Ďakujeme, mlieko“

Spoločnými organizátormi a poskytovateľmi výhry do súťaže „Ďakujeme, mlieko“ (ďalej len „súťaž“) sú (i) Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, identifikačné číslo 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345, daňové identifikačné číslo 2020835718, neplatca DPH a (ii) Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra, identifikačné číslo 37 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346, daňové identifikačné číslo 2020835718, neplatca DPH (ďalej spoločne a nerozdielne len „prevádzkovatelia“).

Článok I

Čas trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 25. 4. 2019 do 20. 5. 2019 (vrátane).

Článok II

Miesto súťaže

Súťaž bude prebiehať v online prostredí webovej stránky https://dakujememlieko.sk/ (ďalej len „webová stránka“). 

Článok III

Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s miestom doručovania na území Slovenskej republiky. Poďakovanie mlieku formou účasti v súťaži môže vyjadriť v mene maloletého dieťaťa mladšieho ako 16 rokov len jeho nositeľ rodičovských práv a povinností (rodič alebo iný zákonný zástupca).

2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná. Súťaže je možné zúčastniť sa aj opakovane, teda každé ďalšie originálne poďakovanie zvyšuje šancu takéhoto účastníka súťaže na výhru.

3. Účastník sa súťaže zúčastňuje výlučne riadnym a úplným vyplnením jednoduchého elektronického formulára na webovej stránke spolu s uvedením svojho poďakovania mlieku, ktoré bude zverejnené na webovej stránke spolu s užívateľským menom, ktoré účastník súťaže zadal v danom elektronickom formulári.

4.  V elektronickom formulári je účastník súťaže povinný uviesť svoje užívateľské meno (prezývku, nick), platnú, aktuálnu a overiteľnú adresu elektronickej pošty (e-mail) a vlastné poďakovanie mlieku. Rozsah údajov vyžadovaných pri registrácii určujú prevádzkovatelia, ktorí sú oprávnení tento rozsah kedykoľvek zmeniť.

5. Odoslaním riadne a úplne vyplneného elektronického formulára umiestneného na webovej stránke účastník súťaže potvrdzuje:

a) súhlas s týmto Štatútom súťaže;

b) súhlas so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľmi v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky dakujememlieko.sk;

c) že ním uvedené údaje v registračnom formulári sú úplné, správne, neporušujú práva tretích osôb a neboli uvedené bez potrebného súhlasu alebo vedomosti tretích osôb;

d) súhlas s tým, že je zodpovedný za znenie poďakovania mlieku zverejnené pod jeho užívateľským menom, vrátane škody spôsobenej tretím osobám zásahom do ich osobnostných, autorských alebo iných práv;

e) súhlas s tým, že jeho poďakovanie mlieku zverejnené pod jeho užívateľským menom je  prístupné pre prevádzkovateľov, ako aj každého iného užívateľa webovej stránky v súlade s funkcionalitou webovej stránky, pričom ostatní užívatelia webovej stránky sú oprávnení toto poďakovanie používať, ako aj kopírovať výlučne pre svoju osobnú nekomerčnú potrebu a prevádzkovatelia sú oprávnení (každý samostatne) toto poďakovanie mlieku ako samostatné autorské dielo používať všetkými spôsobmi použitia uvedenými v ust. § 19 ods.  4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, t.j. na spracovanie poďakovania mlieku, spojenie poďakovania mlieku  s iným dielom, zaradenie poďakovania do databázy, vyhotovenie rozmnoženiny poďakovania mlieku, verejné rozširovanie poďakovania mlieku všetkými technickými prostriedkami, a to formou nevýhradnej licencie bez vecného a územného obmedzenia, po dobu trvania majetkových práv účastníka súťaže k poďakovaniu mlieku a bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu, na nekomerčné, ako aj komerčné účely (vrátane marketingových a reklamných účelov) prevádzkovateľov;

6. Účastník súťaže berie na vedomie, že webová stránka a súťaž je prevádzkovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka s cieľom propagovať význam a pozitívne účinky mlieka. Účastník súťaže nesmie na webovej stránke zverejňovať príspevky (poďakovanie mlieku), ktoré sú svojou povahou a obsahom v rozpore s platným slovenským právnym poriadkom alebo s cieľom uvedeným v predchádzajúcej vete, ani urážlivé, hanlivé, vulgárne príspevky alebo príspevky obťažujúce akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, príspevky spôsobilé spôsobiť ujmu inej osobe, na majetku alebo porušovať práva tretích osôb, ďalej príspevky eticky alebo inak neprijateľné, podnecujúce alebo nabádajúce na nezákonnú činnosť. Príspevky účastníka súťaže taktiež nesmú propagovať žiadne služby alebo tovary s výnimkou slovenského mlieka a slovenských mliečnych výrobkov, politické strany a hnutia alebo fyzické, či právnické osoby. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo každý príspevok účastníka súťaže obsahujúci takýto nepovolený obsah podľa svojho výlučného uváženia nezverejniť na webovej stránke, alebo ho po zverejnení vymazať, a to bez predchádzajúceho alebo následného upozornenia dotknutého účastníka súťaže a bez zdôvodnenia. Prevádzkovatelia si taktiež vyhradzujú právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu účastníka súťaže s užívateľským menom, ktoré je podľa výlučného uváženia prevádzkovateľov  neslušné, obscénne, hanlivé alebo inak nevhodné alebo urážlivé.

7. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci prevádzkovateľov a zmluvní partneri prevádzkovateľov podieľajúci sa na organizácii súťaže, ako aj ich spoločníci, zamestnanci, osoby oprávnené konať v mene prevádzkovateľov a zmluvných partnerov prevádzkovateľov podieľajúcich sa na organizácii súťaže, ako aj blízke osoby všetkých týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Článok IV

Výhra

  1. Prevádzkovatelia poskytli do súťaže celkom jednu výhru určenú práve jednému výhercovi, pozostávajúcu z množstva slovenských mliečnych výrobkov rôzneho druhu od rôznych slovenských výrobcov v predpokladanej hodnote určenej podľa obvyklých maloobchodných cien v sume 100 EUR (slovom jednosto eur).
  2. Výherca nemá právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie a ani na jej poskytnutie v inom, ako prevádzkovateľmi určenom termíne a mieste.
  3. Výherca nie je oprávnený previesť svoj nárok na výhru akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu, s výnimkou maloletého výhercu, ktorého výhra bude so súhlasom prevádzkovateľov odovzdaná ním určenému zákonnému zástupcovi.

Článok V

Informácia o zdanení výhry

1. Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR (slovom tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s ust. § 9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov prevádzkovatelia oznámia výhercovi pri oznámení výhry jej cenu.

Článok VI

Výherca

  1. Vyhodnotenie súťaže prebehne v Medzinárodný deň mlieka, t.j. 21. 5. 2019, spolu s vyhlásením výhercu (jeho užívateľského mena a poďakovania mlieku) prostredníctvom webovej stránky.

2. Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže, ktorého poďakovanie mlieku bude určené náhodným výberom (žrebovaním) so všetkých poďakovaní mlieku účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v článku III tohto štatútu. Okrem výhercu bude rovnakým spôsobom určený aj jeden náhradník.

3. Prevádzkovatelia budú bez zbytočného odkladu po určení výhercu, kontaktovať výhercu na jeho e-mail uvedený pri registrácii do súťaže. Prevádzkovatelia si pred odovzdaním výhry vyhradzujú právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá je výhercom. V sporných prípadoch si prevádzkovatelia vyhradzujú právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o (ne)odovzdaní výhry.

Článok VII

Strata práva na výhru

1. Každý účastník súťaže je povinný poskytnúť prevádzkovateľom nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na oznámenie a odovzdanie výhry (vrátane poskytnutia nevyhnutných osobných údajov potrebných pre odovzdanie výhry).

2. Výhra bude poskytnutá len osobe, ktorá spĺňa podmienky účasti v súťaži podľa článku III tohto štatútu.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, ktorý konal v rozpore s týmto štatútom, pokúsil sa získať výhru podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo svojím konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno a povesť niektorého prevádzkovateľa.

4. Výherca je povinný prevziať si výhru v prevádzkovateľmi určenom termíne a mieste, inak stratí právo na výhru.

5. V prípade, ak výherca stratí právo na výhru, na jeho miesto nastúpi náhradník.

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže sa riadi Pravidlami ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky dakujememlieko.sk. (prosím o prelink na Pravidlá)

Článok IX

Všeobecné ustanovenia

1. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja slovenského mlieka a slovenských mliečnych výrobkov. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Prevádzkovatelia nehradia účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. Prevádzkovatelia nezodpovedajú za žiadnu škodu alebo za iné nároky účastníkov súťaže v súvislosti s nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi účastníka, ako ani v súvislosti s neprevzatím výhry v čase a mieste určenom prevádzkovateľmi.

3. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

4. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo meniť a dopĺňať štatút súťaže podľa vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, spôsob, miesto a termín vyhodnotenia súťaže, súťaž prerušiť, pozastaviť, odložiť, zrušiť a pod.

5. Štatút súťaže a jeho zmeny budú zverejnené na https://dakujememlieko.sk/.

Bratislava, dňa 25. 4. 2019