Pravidlá ochrany osobných údajov

spojených s prevádzkou webovej stránky dakujememlieko.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava, identifikačné číslo 17 314 402, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345, daňové identifikačné číslo 2020835718, nie je platcom DPH, adresa elektronickej pošty info@adoptujkravicku.sk, telefónne číslo 02 / 554 109 45 a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra, identifikačné číslo 37 962 876, zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346, daňové identifikačné číslo 2020835718, nie je platcom DPH, adresa elektronickej pošty  info@adoptujkravicku. sk, telefónne číslo 037/65 72 192 (ďalej spoločne a nerozdielne len „prevádzkovatelia“) sú prevádzkovateľmi webovej stránky https://dakujememlieko.sk/ (ďalej len „webová stránka“), pri prevádzkovaní ktorej spracúvajú Vaše osobné údaje ako užívateľa webovej stránky.

2. Spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

3.  Rozsah, právny základ, účel a doba spracúvania, ako aj iné podmienky spracúvania Vašich osobných údajov sa spravujú týmito Pravidlami ochrany osobných údajov spojených s prevádzkou webovej stránky dakujememlieko.sk (ďalej len „pravidlá“), a to v závislosti od Vami zvolenej a využívanej funkcionality webovej stránky.

Článok II

Spracúvanie osobných údajov pri otvorení webovej stránky

1. Zoznam spracúvaných údajov. Ak otvoríte webovú stránku cez webový prehliadač, server webovej stránky automaticky získa a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File tieto údaje:

a) IP-adresu Vášho zapnutého koncového zariadenia,

b) dátum a čas Vášho prístupu na webovú stránku,

c) meno a URL otvoreného súboru,

d) webovú stránku/aplikáciu, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),

d) Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,

e) názov Vášho poskytovateľa prístupu do internetu.

2. V prípade, ak ste vo Vašom webovom prehliadači (v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia) súhlasili so spracúvaním o údajov geografickej polohe Vášho koncového zariadenia, môžeme použiť túto funkcionalitu, aby sme Vám mohli ponúknuť individuálnu službu určenú pre na Vašu aktuálnu polohu.

3. Právny základ a účel spracúvania. Uvedená spracovateľská operácia je vykonaná na právnom základe, ktorým je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávnený záujem na jej vykonaní vyplýva z účelu spracúvania, ktorými sú zabezpečenie nerušeného spojenia, zabezpečenie komfortného používania webovej stránky vrátane jej optimalizácie a vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

4.  Príjemcovia. Tieto údaje neodovzdávame žiadnym tretím osobám.

5. Doba uchovávania. Tieto údaje sú uložené do pamäti servera webovej stránky po dobu 30 dní od ich získania, potom sú automaticky vymazané. Údaje o Vašej geografickej polohe sú spracúvané len počas trvania Vášho jednotlivého prístupu na webovú stránku, po ukončení prístupu sú automaticky vymazané.

Článok III

Spracúvanie osobných údajov na účel Vašej účasti v súťaži

1. Prevádzkovatelia sú organizátormi súťaže „Poďakuj mlieku“, pri prevádzkovaní ktorej spracúvajú osobné údaje účastníkov súťaže získané na základe ich výslovného súhlasu v zmysle čl. 7 GDPR nevyhnutné pre organizáciu súťaže.

2.  Zoznam osobných údajov. 1. Kontaktné a iné osobné údaje (napr. užívateľské meno, emailová adresa, súťažný príspevok – poďakovanie mlieku, vrátane fotografií alebo videí). 2. V prípade výhercu – meno, priezvisko, fotografia, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje potrebné na splnenie povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z príslušných účtovných, daňových a iných právnych predpisov v súvislosti s poskytnutím výhry.

3. Účel spracúvania. 1. Organizácia súťaže. 2. Kontaktovanie výhercu, odovzdanie výhry a zverejnenie užívateľského mena, poďakovania mlieku a výhry výhercu (v prípade maloletého mladšieho ako 16 rokov jeho nositeľa rodičovských práv a povinností) v oznamovacích prostriedkoch (internet – webové sídla prevádzkovateľov, sociálne siete a tlač), plnenie zákonných povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov.

4. Právny základ spracúvania. 1. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade ak účastník súťaže je maloletý mladší ako 16 rokov, súhlas zodpovedného zástupu s účasťou takéhoto maloletého v súťaži. 2. V prípade výhercu – nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

 1. 5.Príjemcovia osobných údajov. Zmluvní partneri prevádzkovateľov podieľajúci sa na organizovaní súťaže a odovzdaní výhier výhercom (napr. subjekty zabezpečujúce doručenie výhry).

6. Doba uchovávania údajov. 1. Pre účely organizovania súťaže do 30 dní od určenia výhercu. 2. V prípade výhercu po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi z oblasti účtovníctva a daní.

7. Právo odvolať súhlas. Ste oprávnený kedykoľvek, až do okamihu prevzatia výhry (kedy vzniká nový právny základ spracúvania Vašich osobných údajov) svoj súhlas s účasťou v súťaži odvolať bez udania dôvodu zaslaním písomného listu na adresu sídla hociktorého prevádzkovateľa alebo elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu info@adoptujkravicku. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu má za následok zánik účasti daného účastníka v súťaži.

Článok IV

Spracúvanie osobných údajov na účel zasielania marketingových informácii

1. Ste oprávnený slobodne sa rozhodnúť, či nám pri registrácii do súťaže udelíte súhlas so spracúvaním Vašej e-mailovej adresy za účelom priameho marketingu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov rôznych slovenských výrobcov, ktorí sú členmi jedného alebo oboch prevádzkovateľov, vrátane zasielania elektronickej pošty.

2. Zoznam spracúvaných údajov. Vaša elektronická adresa (e-mail).

3. Právny základ spracúvania. Váš súhlas udelený podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné.

4. Účel spracúvania. Priamy marketing slovenského mlieka a mliečnych výrobkov rôznych slovenských výrobcov, ktorí sú členmi jedného alebo oboch prevádzkovateľov tovarov a služieb, vrátane zasielania elektronickej pošty. Zasielané informácie sa môžu týkať výrobkov, služieb, predajných akcií, súťaží alebo ankiet.

5. Príjemcovia. Údaje získavané pri registrácii neodovzdávame žiadnym tretím osobám. V prípade, ak sa rozhodneme spolupracovať v tejto súvislosti s externými poskytovateľmi služieb priameho marketingu, uzavrieme s nimi zmluvu podľa článku 28 GDPR.

6. Doba uchovávania. Na tento účel spracúvame Vaše údaje po dobu troch rokov od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu s takýmto spracúvaním.

7. Právo odvolať súhlas. Máte právo kedykoľvek súhlas na tento účel odvolať bez udania dôvodu, a to zaslaním písomného listu na adresu sídla hociktorého prevádzkovateľa, elektronickou poštou zaslanou na elektronickú adresu info@adoptujkravicku. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Článok V

Spracúvanie osobných údajov na účel optimalizácie webovej stránky a online výstupov 

 1. Cookies. Pri prevádzkovaní webovej stránky https://dakujememlieko.sk/ (ďalej len „webová stránka“) používame a teda aj spracúvame tzv. cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (napr. laptop, tablet, smartfón) vždy, keď navštívite webovú stránku. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas expirácie a samotný obsah, v ktorom si webová stránka ukladá potrebné informácie. Pri Vašej ďalšej návšteve na webovej stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na náš server, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookies súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili.

Ste zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookies v bezpečí. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením, ktoré môžu, ale nemusia viesť získaniu našej vedomosti o Vašej identite.

 1. Používame tieto druhy cookies:
 1. Základné súbory cookie. sú základným predpokladom pre prevádzku webovej stránky. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webovej stránky. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú sa vytvára každému návštevníkovi na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty).
 2. Štatistické súbory cookie sú určené na zbieranie informácie o tom, ako používate webovú  stránku. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní webovej stránky, o tom, ktoré podstránky si prezrelo koľko návštevníkov, a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať webovú stránku tak, aby čo najlepšie reagovala na požiadavky našich návštevníkov.
 3. Prevádzkové súbory cookie nie sú nevyhnutné potrebné pre riadnu prevádzku webovej stránky, avšak vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť webovej stránky. Ide napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie webovej stránky, výber Vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu webovej stránky, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve webovej stránky.
 4. Súbory cookie reklamných systémov využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na webovej stránke, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.
 5. Súbory cookie tretích strán. Na webovej stránke môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na webovej stránke je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do webovej stránky si môžu aj tieto partnerské stránky počas Vašej návštevy na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na Vašom koncovom zariadení. Ide napríklad o:
 • o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na našu efektívnu marketingovú komunikáciu, napr. Google Analytics. V tejto súvislosti sú vypracované a spracúvané pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies vytvárajú nasledujúce informácie o Vašom používaní webovej stránky (i) typ a verzia prehliadača, (ii) použitý operačný systém, (iii) Referrer-URL (predtým navštívená stránka),(iv) označenie zapojeného počítača (IP-adresa), (v) čas odozvy servera. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie Vašich iných osobných údajov s týmito získavanými údajmi (tzv. IP-Masking). Informácie vytvorené v cookies na tento účel sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k Vašej osobe;
 • Onsite-Targeting. Na webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie určené na optimalizáciu webovej stránky a reklám zobrazovaných na webovej stránke. Účelom tohto spracúvania je na základe Vášho doterajšieho užívateľského správania zobrazovať na Vašich koncových zariadeniach iba reklamy podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie zhromaždené s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré výrobky ste prejavili záujem. Evidencia a vyhodnotenie sú následne pseudonymizované, čo nám znemožňuje, aby sme vás identifikovali. Údaje spracúvané pri onsite-targetingu v žiadnom prípade nie sú spájané s vašimi ostatnými osobnými údajmi;
 • Re-Targeting. Technológie Re-Targeting rôznych zmluvných partnerov (napr. Google Ads, Facebook) nám umožňujú, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa Vašich záujmov. Používame pritom súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o Vašich záujmoch zbierajú pri použití pseudonymov. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na marketingové účely sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo Vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne môžu byť na webových stránkach ukázané cielené odporúčania výrobkov, ako aj pre Vás zaujímavé personalizované reklamy. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. V súvislosti s Re-targetingom sa nespracúvajú ďalšie osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobnými  údajmi.

Súbory cookie tretích strán nepodliehajú našej priamej kontrole. So zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov sa môže oboznámiť na ich webových sídlach, napr. v prípade Google Analytics tu: https://www.termsfeed.com/blog/cookies-policy-google-analytics/,  Google Ads tu: https://policies.google.com/privacy, Facebook tu: https://www.facebook.com/policies/cookies, tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation a tu: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.

 1. Zmenu nastavenia používania cookies môžete vykonať jednoduchou zmenou nastavenia vo Vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Svoj prehliadač si však môžete nastaviť tak, aby Vo vašom koncovom zariadení neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookies. Toto nastavenie si môžete ako užívateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookies v prehliadači zakážete pre všetky stránky alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si môžete nastaviť, aby Vás prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity. Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomoc“ každého prehliadača. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet. Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookie vo Vašom prehliadači rešpektujeme. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcionality webovej stránky. V takomto prípade rovnako negarantujeme správnu funkčnosť webovej stránky pri pripojení z Vášho prehliadača.
 2. Právny základ a účel spracúvania cookies. Článok 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), pričom za oprávnený záujem na spracúvaní cookies v zásade považujeme účel spracúvania, ktorým je záujem o optimalizáciu webovej stránky, o zlepšovanie našich služieb, ďalej zobrazovanie relevantných informácii a ponúk, ako aj prispôsobovanie webovej stránky Vašim požiadavkám. Použitie cookies ďalej slúži na uľahčenie a spríjemnenie používania webovej stránky pre Vás ako jej užívateľa.
 3. Doba spracúvania cookies Na webovej stránke môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookies súbory. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým ste prítomný na našich stránkach. Trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia Vášho prehliadača.

Článok VI

Príjemcovia mimo Európskej únie

1. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou spracovaní uvedených v článku V bod 2. písm. e) týchto pravidiel.

2. Spracovania uvedené v článku V bod 2. písm. e) týchto pravidiel majú za následok odovzdanie údajov na serveri našim partnerom – tretím stranám (napr. Google, Facebook). Servery partnerov sa nachádzajú čiastočne v USA. Odovzdávanie údajov sa uskutočňuje podľa zásad tzv. Privacy Shield.

Článok VII

Vaše práva

 1. Okrem práva odvolať súhlas vo vyššie uvedených prípadoch môžete voči každému z prevádzkovateľov uvedených v článku I bod 1 týchto pravidiel uplatniť nasledujúce práva:
 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR,
 2. právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 3. právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR,
 4. právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
 5. právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 6. právo namietať podľa článku 21 GDPR.

2. Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 15 GDPR Vám umožňuje bezplatne získať od každého z prevádzkovateľov potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú;

b) kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od každého prevádzkovateľa opravu osobných údajov , ktoré sa Vás týkajú alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) akékoľvek dostupné informácie o zdroji údajov spracúvaných o Vás, ak sme ich nezískali od Vás;

h) existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania na Vás.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Ak žiadosť podáte v elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme rovnako elektronickými prostriedkami, ak zároveň nepožiadate o iný spôsob sprístupnenia údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR. Máte právo požadovať od nás, t.j. každého z prevádzkovateľov, bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, napr. formou poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR. Máte právo požadovať od nás, t.j. každého z prevádzkovateľov, výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pričom sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 1. odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ na pre spracúvanie Vašich osobných údajov;
 2. namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, resp. namietate voči spracúvaniu článku 21 ods. 2 GDPR;
 3. Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 4. vymazanie Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti;
 5. Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;

Ak sme zverejnili Vaše osobné údaje a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Naše povinnosti uvedené v tomto bode sa neuplatnia, ak bude spracúvania potrebné z hociktorého dôvodu uvedeného v článku 17 ods. 3 GDPR.

5. Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. Máte právo požadovať od nás, t.j. každého z prevádzkovateľov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ pôjde o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť ich správnosť,

b) spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné, avšak Vy namiesto vymazania dotknutých osobných údajov požadujete obmedzenie ich použitia,

c) nami spracúvané osobné údaje potrebujete Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a zároveň ich už nepotrebujeme my na účely spracúvania,

d) namietali ste voči spracúvania podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi proti spracúvaniu na Vašej strane.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že s výnimkou uchovávania sa Vaše osobné údaje spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje preniesť (odovzdať) inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, ak sa

 1. spracúvanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a
 2. spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi. Tejto Vašej žiadosti vyhovieme, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo namietať podľa článku 21 GDPR. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania profilovania založenému na uvedených ustanoveniach. Po uplatnení tohto Vášho práva nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

8. Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu alebo spracúvaniu spočívajúceho v profilovaní v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak si uplatníte právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu podľa prechádzajúcej vety, Vaše osobné údaje na tento účel už nebudeme spracúvať.

Článok VIII

Kontaktná osoba

E-mailová adresa osoby zodpovednej za vybavovanie Vašich podnetov pri spracúvaní osobných údajov (napr. otázok alebo žiadostí o uplatnenie Vašich práv) je

 1. v prípade prevádzkovateľa Slovenský mliekarenský zväz info@adoptujkravicku, telefónne číslo 02/ 554 109 45, poštová adresa: Slovenský mliekarenský zväz, Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava;
 2. v prípade prevádzkovateľa Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka info@adoptujkravicku, telefónne číslo 037/65 72 192, poštová adresa: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Výstavná ul. č. 654/4, 949 01 Nitra.

 Článok IX

Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

1. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť voči spracúvaniu svojich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácii a vzor podnetu sa nachádza na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

2. Tým nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojim podnetom aj na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovatelia majú právo ľubovoľne meniť a dopĺňať tieto pravidlá.
 2. Tieto pravidlá a ich zmeny sú zverejnené na webovej stránke.

Bratislava, dňa 25. 4. 2019

 ste, že aj naše