Slovenský mliekarenský zväz

Slovenský mliekarenský zväz, so sídlom Záhradnícka ul. č. 21, 811 07 Bratislava

Zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3345.

Činnosť tohto prevádzkovateľa podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27).

Adresa elektronickej pošty a telefónne číslo: info@adoptujkravicku.sk, 02 / 554 109 45.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, so sídlom Výstavná ul. č. 4, 949 01 Nitra

Zapísaný v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-23346, daňové identifikačné číslo 2020835718, neplatca DPH.

Činnosť tohto prevádzkovateľa podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 ).

Adresa elektronickej pošty a telefónne číslo: info@adoptujkravicku.sk, 037/6572 192.